آیین نامه ها و دستورالعمل ها    --> آرشیو مطالب  
لیست گروه ها
 
 
 
 •  
    تاریخ ثبت 1399/09/15
گروه های خبر : 
 
جامعه حسابداران رسمی ایران همانند سایر مراجع حرفهای بـین المللـی، بـراین بـاور اسـت کـه دستورالعملهای حسابرسی هنگامی می توانند مفید و پویا باشند که بـه صـورت اختـصاصی و بـر حسب شرایط زمان و مکان و با توجه به موقعیت کاربران بکار گرفته شوند. از این رو، شیوه تـاثیر بکارگیری آن در هر مورد مسلما متفاوت خواهد بود. اگرچه تهیه دستورالعمل حسابرسی بوسیله مراجع حرفه ای، مرسوم نیست اما، جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور ارائه یک منبع مرجع، برای کمـک بـه حـسابرسان در جهـت راهنمـائی و هدایت انواع خدماتی که بوسیله آنان عرضه می شود تصمیم به انتـشار آن گرفـت. در ارتبـاط بـا بکارگیری این دستورالعمل، ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد: