رزومه اعضا

تیم ما

محسن گنجی

رئیس هیأت مدیره مؤسسه و شریک

داراب ناظمی

مدیرعامل و شریک

علیرضا فخرشفایی

عضو هیأت مدیره و شریک

داود معرفتی طارانی

عضو هیأت مدیره و شریک

محمود بابایی

عضو هیأت مدیره و شریک

محمد مهدی امیدوار

عضو هیأت مدیره و شریک مشاهده رزومه

مرتضی کرد مدانلو

عضو هیأت مدیره و شریک
1385 1399/09/17